Weybourne Priory, near Sheringham, Norfolk.

Photgraph of weybourne priory ruins, near sheringham, norfolk