Malham Cove, Malham, Yorkshire Dales, North Yorkshire.

View of Malham Cove, Malham, Yorkshire Dales, North Yorkshire, England